Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

1 - Voor deze aanbiedingen, die uitsluitend bestemd zijn voor zakelijke gebruikers, gelden onze verkoopvoorwaarden.

2 - Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: "de klant, te weten iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met CLAERPACK een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen." CLAERPACK sluit geen overeenkomsten met consumenten.

3 - De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover voorafgaand medegedeeld en niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

4 - De persoonsgegevens die de wederpartij aan CLAERPACK  verstrekt worden met grote zorgvuldigheid en geautomatiseerd verwerkt overeenkomstig de Belgische wetgeving, voor de verwerking van klantgegevens in het kader van een verantwoord klantenbeheer en van de bedrijfsdoelstellingen van CLAERPACK – zoals voor toezending van eigen mailing , voor de verwerking van bestellingen en betalingen, ten behoeve van managementinformatie en marktonderzoek alsmede ten behoeve van klantenservice. De wederpartij beschikt over het recht van toegang en verbetering en kan CLAERPACK steeds schriftelijk verzoeken geen verdere mailing toe te sturen. De gegevens worden niet aan derden, tenzij wettelijke aanvragen door de overheid,  doorgespeeld voor commerciële doeleinden

AANBIEDINGEN

5 - Alle aanbiedingen van CLAERPACK in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. CLAERPACK streeft er naar afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen in catalogi zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeen te stemmen, doch kan fouten of lichte afwijkingen niet uitsluiten.

6 - Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht CLAERPACK niet tot acceptatie van een order of opdracht. Niet-acceptatie wordt door CLAERPACK zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen na bestelling ter kennis gebracht.

7 - De prijzen vermeld in catalogi of webshops of aanbiedingen van CLAERPACK gelden slechts tot de in de catalogi of webshops aangegeven datum en zolang geen nieuwe catalogus is verschenen of tussentijdse verhoging is ingegaan.

8 - CLAERPACK behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten te weigeren, dan wel onder rembours of vooruitbetaling te leveren of te presteren. De eerste bestelling van een nieuwe klant wordt steeds onder rembours geleverd, mits het dossier geaccepteerd werd.

OVEREENKOMST

9 - Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat CLAERPACK een opdracht schriftelijk of anderszins heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de tegenpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk of per mail geprotesteerd heeft.

10 - Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden CLAERPACK  slechts als deze door CLAERPACK schriftelijk zijn bevestigd, tenzij zulks redelijkerwijze niet van CLAERPACK gevergd kan worden.

11 - Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 5 werkdagen.

12 - Elke overeenkomst wordt door CLAERPACK aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter beoordeling van CLAERPACK - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. CLAERPACK is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

13 - CLAERPACK  is bevoegd om indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

PRIJZEN

14 - Tenzij anders vermeld zijn geoffreerde prijzen exclusief BTW en exclusief eventuele invoerrechten, milieutaksen, Fost - Plus  en andere belastingen en rechten. Indien vanuit overheidswege nieuwe belastingen over producten of diensten geheven worden, is CLAERPACK steeds gerechtigd om deze over de aangegeven prijzen (na) te heffen met ingang vanaf het ogenblik waarop de betreffende belastingen zijn ingegaan..

15 - Op drukfouten in prijslijsten, brochures , websites en advertenties kan geen beroep worden gedaan tegenover CLAERPACK.

TRANSPORT & LEVERING

16 - De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan CLAERPACK is verstrekt, door CLAERPACK als goed koopman bepaald. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. CLAERPACK is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen.

17 - In geval de bestelling na aanbieding door CLAERPACK niet door de wederpartij wordt aanvaard of afgenomen, is CLAERPACK te harer keuze gerechtigd te handelen:
a) alsof de overeenkomst door de wederpartij is geannuleerd.
b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel verdere schade in rekening te brengen.

18 – Indien de goederen op voorraad zijn, geschied de levering binnen de 8 werkdagen. Indien het speciale productie betreft wordt de leveringsdata in onderling overleg bepaald.

19 - Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij, op de begane grond.

20 - De kosten voor levering bedragen € 10  per bestelling, ook indien door CLAERPACK in meerdere keren geleverd wordt. Voor bestelbedragen vanaf 250 € geschiedt levering gratis.

21 - De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering doch in elk geval binnen 5 werkdagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van CLAERPACK dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

22 - Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient de wederpartij op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)schade de verpakking dient te worden bewaard. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

RECHT VAN RETOUR

23 – Daar wij enkel leveren aan handelaren, is er geen recht van retour. De wederpartij beschikt over een zichttermijn van 10 dagen om gebreken in de producten te melden. De zichttermijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is. Het terugsturen kan enkel gebeuren na ernstige gebreken in de producten en na goedkeuring van CLAERPACK. Er is geen zichttermijn voor producten die op maat gemaakt zijn of die bedrukt zijn.

24 - Indien de wederpartij de goederen onder gebruikmaking van de zichttermijn wenst terug te sturen, dient dit te geschieden uiterlijk binnen 10 dagen na levering.

25 - De goederen dienen in hun originele verpakking aan CLAERPACK teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. De portkosten van de terugzending worden gedragen door de koper.

26 - De wederpartij ontvangt daarna een tegoedbon geldig gedurende 1 jaar, of  een omruiling. De originele verzendingskosten worden nooit gecrediteerd.

GARANTIE & KLACHTEN

27 - Tenzij in de aanbieding anders aangegeven, gelden voor de door CLAERPACK geleverde goederen de door de producenten of invoerders verleende garanties. CLAERPACK geeft geen garanties op verbruiksartikelen.

28 - CLAERPACK neemt eventuele klachten inzake geleverde goederen slechts in behandeling indien zij haar rechtstreeks binnen 1 week na levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Klachten dienen aangetekend of per mail te worden ingediend.

29 - Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen.

30 - Indien de klacht gegrond wordt bevonden is CLAERPACK uitsluitend te harer keuze verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren of de rekening van de wederpartij te crediteren ten belope van het niet gepresteerde gedeelte, zonder dat de wederpartij meer rechten kan laten gelden.

31 - Slechts indien en voor zover de klacht schriftelijk door CLAERPACK gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van het betwiste gedeelte op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

32 - In geval van gebruiksadviezen garandeert CLAERPACK dat haar adviezen opgesteld zijn conform de toepasselijke regelgeving ter zake en conform recente inzichten. Verdergaande garanties worden uitgesloten. Voor wat betreft adviezen van CLAERPACK in verband met het gebruik en eventueel rendement van het gebruik geldt dat deze steeds zijn opgesteld op grond van de door wederpartij verstrekte gegevens en dat CLAERPACK slechts garandeert dat deze adviezen vakkundig zijn opgesteld doch zonder garantie betreffende het resultaat.

AANSPRAKELIJKHEID

33 - CLAERPACK sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van CLAERPACK zal in elk geval het totale bedrag van de betreffende order of opdracht nooit te boven gaan.

34 - Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is CLAERPACK niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder doch niet beperkt tot bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden, winstderving of gevolgschade.

35 - In ieder geval is CLAERPACK niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waar voor de wederpartij het heeft aangeschaft.

36 - Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen of diensten door of namens de wederpartij is CLAERPACK gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht hoe de schade is ontstaan.

BETALINGSVOORWAARDEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD

37 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting middels storting of overmaking op een door CLAERPACK aangewezen bank of gironummer binnen de 14 dagen na factuurdatum. De op de bank of giroafschriften van CLAERPACK aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.

38 - Indien betaling niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van 30 Euro.

39 - Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10 % van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van 400 Euro.

40 - Zolang door of namens de wederpartij geen volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van CLAERPACK.

41 - Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door CLAERPACK gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

42 - In geval de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance of uitstel van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c) enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, heeft de andere partij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door CLAERPACK verrichtte leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

OVERMACHT

43 - Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

44 - Indien naar het oordeel van CLAERPACK de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft CLAERPACK het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

45 - Is naar het oordeel van CLAERPACK de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

46 - CLAERPACK is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

47 - De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

GEPERSONALISEERDE ARTIKELS

48.- Bij personalisatie kunnen de hoeveelheden tot 15 % afwijken in + of in -. De effectief geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd. De drukcilinders, drukbestanden en clichés blijven te allen tijde eigendom van CLAERPACK en kunnen door de klant niet opgeëist worden, ook al zijn ze betaald door de klant.

49.- Bij digitaal drukwerk wordt gewerkt met inkten op basis van water. Daardoor is het drukwerk niet watervast en wrijfvast. CLAERPACK kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor afgeven van het drukwerk, of verantwoordelijk zijn voor schade aan derden

50.- De aangeleverde drukbeelden worden geacht eigendom te zijn van de klant, en bij het overhandigen van de drukbeelden, erkent hij dat hij alle gebruiksrechten heeft over de drukbeelden. De opdrachtgever  is verantwoordelijk voor het gebruik. CLAERPACK kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik in opdracht van de klant,

 

RECHTSCLAUSULES

51 - Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link : http://ec.europa.eu/odr  doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbank voor te leggen.  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

52  De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koop overeenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

53- Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied CLAERPACK gevestigd is.
CLAERPACK richt zich enkel tot professionelen.

 

CONTACTGEGEVENS CLAERPACK

 

CLAERPACK  is een geregistreerde handelsbenaming van Claerhout Dirk

 

CLAERHOUT DIRK

Dwarsstraat 13   8570  Gijselbrechtegem (België)

 

Handelsadres en administratief adres :

 

CLAERPACK

Industriezone Den Ham

Oudenaardebaan 1/A004

B-9690   KLUISBERGEN (België)

 

Tel : + 32 478 94 66 90

Mail : [email protected]

 

BTW BE 0662.390.927

BANK : IBAN BE82 0689 0855 4668   BICCODE : GKCCBEBB.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »